Kinh Doanh / Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

NHÂN VIÊN KINH DOANH – HÃNG TÀU Toàn thời gian