Giao nhận hiện trường / Giao nhận vận tải / Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu Toàn thời gian