Giao nhận vận tải / Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

Nhân viên phòng Xuất Nhập khẩu (GẤP) Toàn thời gian