NHỮNG QUY TRÌNH TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XNK

2/ QUY TRÌNH THUÊ TÀU - BOOKING VÀ LÀM BILL (Doanh nghiệp XK tự làm)

3/ QUY TRÌNH THUÊ TÀU - BOOKING VÀ LÀM BILL (Thông qua công ty FWD)

KG HÀNG THÁNG