Logistics – Vận tải bộ, DHL đăng tăng trưởng thị phần cũng như vai trò của mình tại Việt Nam