DANH SÁCH MÃ CÁC CHI CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM PHẦN MỀM ECUSS 5

Trong khai báo hải quan điện tử, các bạn đang cần tìm mã các chi cục hải quan tại các cửa khẩu của Việt Nam khi tiến hành khai báo…

Xem thêm