TÀI LIỆU VỀ VẬN TẢI BẢO HIỂM

TRUNG  TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT CHIA SẺ TÀI LIỆU VỀ LĨNH VỰC VẬN  TẢI VÀ BẢO HIỂM: 

.

VẬN TẢI HÀNG HÓA XNK 

VT 01: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN – GENCON

VT 02: MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN      CP01         CP02         CP03      CP04    CP05     .

VT 03: QUY TẮC HAGUE 1924 (CÔNG ƯỚC BRUSELL)

VT 04: QUY TẮC HAGUE – VISBY 1968

VT 05: CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ HAMBURGE 1978

VT 06: MỘT SỐ MẪU BILL OF LADING    BL01    BL02    .

VT 07: MỘT SỐ MẪU BOOKING NOTE    BK01    BK02    BK03.

.

BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK 

BH 01: QUY TẮC YORK-ANTWERP GIẢI THÍCH TỔN THẤT CHUNG

BH 02: SƠ ĐỒ ĐÒI BỒI THƯỜNG TỔN THẤT