TDGROUP- HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

TDGROUP- HỌC BỔNG QUA CÁC NĂM 

  1. – HỌC BỔNG 5 SUẤT 50%, 28 SUẤT 35% CHO SINH VIÊN TRONG CUỘC THI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT – ĐANG ÁP DỤNG (ĐẾN HẾT NĂM 2021)
  2. – HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ CHO 01 SUẤT SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM – ĐÃ HOÀN THÀNH T3/2021
  3. – HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ CHO 04 SUẤT SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM – ĐÃ HOÀN THÀNH T9/202
  4. – HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM – LƯU Ý THỜI HẠN LÀ 30/06/2020
  5. – HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII – LƯU Ý THỜI HẠN LÀ 30/06/2020