TDGROUP- HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

HỌC BỔNG NĂM 2020

 

1/ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM – LƯU Ý THỜI HẠN LÀ 30/06/2020

2/ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII – LƯU Ý THỜI HẠN LÀ 30/06/2020